RSS


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ....Στον μικρό Αναγνώστη μπορείς
να ακούσεις και να διαβάσεις πολλά,
ενδιαφέροντα βιβλία.ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ

ΕΙΝΑΙ

ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ

ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ;;;


Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Η-Μ


κουσαν oἱ ποιμένες,
τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν·
καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα,
θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον,
ἐν γαστρὶ τῆς Μαρίας βοσκηθέντα,
ἥν ὑμνοῦντες εἶπον·
Χαῖρε, Ἀμνοῦ καὶ Ποιμένος Μῆτερ,
χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον,
χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ,
χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα,
χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα,
χαῖρε, λαμπρὸν τῆς Χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι' ἧς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης,
χαῖρε, δι' ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Θεοδρόμον ἀστέρα,
θεωρήσαντες Μάγοι,
τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ·
καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν,
δι' αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν Ἄνακτα,
καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον,
ἐχάρησαν αὐτῷ βοῶντες·
Ἀλληλούια.
δον παῖδες Χαλδαίων,
ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου,
τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους·
καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν,
εἰ καὶ δούλου μορφὴν ἔλαβεν,
ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι,
καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ·
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ,
χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα,
χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς,
χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας,
χαῖρε, ἢ τοῦ βορβόρου ρυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης,
χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Κήρυκες θεοφόροι,
γεγονότες οἱ Μάγοι,
ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα,
ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησμόν,
καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν,
ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη,
μὴ εἰδότα ψάλλειν·
Ἀλληλούια.
Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ,
φωτισμὸν ἀληθείας ἐδίωξας,
τοῦ ψεύδους τὸ σκότος·
τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ,
μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχὺν πέπτωκεν,
οἱ τούτων δὲ ρυσθέντες,
ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων,
χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τὴν ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα,
χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὴν δόξαν ἐλεγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν,
χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωὴν.
Χαῖρε, πύρινε στῦλε ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει,
χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάνα διάδοχε,
χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας,
χαῖρε, ἐξ ἧς ρέει μέλι καὶ γάλα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.Μέλλοντος Συμεῶνος,
τοῦ παρόντος αἰῶνος,
μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος,
ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ,
ἀλλ' ἐγνώσθης τούτω καὶ Θεὸς τέλειος·
διόπερ ἐξεπλάγη σου τὴν ἄρρητον σοφίαν,
κράζων·
Ἀλληλούια.

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η απαρχή της σωτηρίας μας. Ένας άνθρωπος, ένας από εμάς, η Παναγία μας, δέχεται με απλότητα και ταπείνωση να συν-μετάσχει στο σχέδιο του Θεού, να συν-πράξει μαζί Του, δέχεται να γίνει η κατά σάρκα μητέρα του Υιού Του! Κι εμείς, χαίροντες για την απόφαση της Παναγίας και την άπειρη αγάπη του Θεού, που δεν «έκανε πίσω» και εκπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ, γιορτάζουμε, πανηγυρίζουμε τα προεόρτια της Ανάστασης.
Γιορτάζουμε την ευσπλαχνία του Θεού, την πιστότητα στις υποσχέσεις Του, την αγάπη Του, που συγχωρεί τα λάθη μας και παραβλέπει τα εγκλήματά μας. Γιορτάζουμε, γιατί στο πρόσωπο της Παναγίας μας είδε την ελπίδα να γεννιέται για μας. Και δεν έπεσε έξω. Η Παρθένος δέχεται να γίνει Θεοτόκος! Ένα κορίτσι από την Ναζαρέτ ήταν ο άνθρωπος που σήκωσε το βάρος της ευθύνης, ώστε να εκπληρωθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, χωρίς να σκοντάψει στη δική μας δειλία και αδυναμία. Γιατί μπροστά στο σχέδιο του Θεού, η Παναγία δε λογάριασε τίποτε. Με θάρρος, με απλότητα και με εμπιστοσύνη στον Θεό, «βάζει πλάτη» για μας και δέχεται το θέλημα Του. Γι΄αυτό τον λόγο, η γιορτή είναι μεγάλη: ο άνθρωπος συνεργάζεται ξανά με τον Θεό στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας – βγήκαμε, επιτέλους, ασπροπρόσωποι.
Η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει τη γιορτή αυτή στη Μεγάλη Σαρακοστή, που είναι περίοδος περισυλλογής, μετάνοιας, άσκησης στο στάδιο των αρετών. Βασίλισσα των αρετών, η Μητέρα του Κυρίου μας δεν θα μας αφήσει μόνους. Θα οδηγεί με αγάπη τα βήματά μας.. Λοιπόν, ας μη δειλιάσουμε. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμά Της κι ας δεχτούμε ολόκαρδα το άγγελμα της σωτηρίας μας, της συμφιλίωσής μας με τον Θεό. Να πούμε κι εμείς το μεγάλο ναι. Το ναι προς τον Χριστό. Να ανοίξουμε σε Αυτόν που χτυπά την πόρτα της καρδιάς μας και να του πούμε: Έλα και σε μένα, Κύριε! Έλα, να σβήσεις τα λάθη μου, τους φόβους μου, τις αστοχίες μου, τα παραπτώματά μου! Δέξου κι εμένα, τον ταλαίπωρο! Έλα, και πάρε το βάρος της λύπης, της στενοχώριας της αδυναμίας μου. Έλα, Χριστέ μου, και φέρε την άνοιξη της αγάπης Σου!
Όταν θα έχουμε ξεστομίσει αυτά τα λόγια, να είμαστε έτοιμοι και για την συνάντηση. Συνάντηση γεμάτη απαλότητα, γλυκύτητα και αγάπη.


Άκουσε το Απολυτικίο του Ευαγγελισμού
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

ΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ ΜΑΖΙ ΤΗΣ....
πάτησε εδώΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝΗ πρώτη Κυριακή της Σαρακοστής, η Α΄ Κυριακή των Νηστειών, ονομάζεται και Κυριακή της Ορθοδοξίας. Η Εκκλησία όρισε αυτή την Κυριακή να θυμόμαστε το γεγονός της αναστήλωσης των ιερών εικόνων. Να πώς έχει με λίγο λόγια η ιστορία αυτού του γεγονότος.
Στα τέλη του 7ου και τις αρχές του 8ου αι. μ.Χ. στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία εμφανίσθηκαν κάποιες θεωρίες μεταξύ πνευματικών ανθρώπων, σύμφωνα με τις οποίες, η προσκύνηση των εικόνων που υπήρχαν στα σπίτια και τους ναούς ήταν ειδωλολατρική πράξη. Με τη βοήθεια του αυτοκράτορα, ο οποίος συμφώνησε με τη θεωρία αυτή, εκδόθηκαν διαταγές που απαγόρευαν την ύπαρξη και την προσκύνηση των εικόνων. Αυτοί που συμφώνησαν μ΄ αυτήν την πράξη ήταν οι Εικονομάχοι.
Όμως, υπήρχαν και φωνές άλλων πνευματικών ανθρώπων που έλεγαν ότι η ύπαρξη των εικόνων ήταν απόλυτα φυσική μέσα στην Εκκλησία, επειδή αυτές είναι το βοηθητικό μέσο της λατρείας του Θεού και της τιμής των Αγίων. Αυτοί ονομάστηκαν Εικονόφιλοι.
Η διαμάχη μεταξύ Εικονόφιλων και Εικονομάχων κράτησε με διακοπές περίπου 120 χρόνια. Στο μέσο αυτής της περιόδου, το 787, η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος  διατύπωσε τη διδασκαλία που έχει και σήμερα η Εκκλησία και διακηρύσσει την τιμητική προσκύνηση των εικόνων. Παρά την απόφαση της Συνόδου όμως, η Εικονομαχία συνεχίσθηκε μέχρι το 842, οπότε και έληξε οριστικά με την αναστήλωση των εικόνων.
Όταν λοιπόν προσευχόμαστε μπροστά σε μία εικόνα, δεν προσευχόμαστε μπροστά σε ένα κομμάτι ζωγραφισμένο ξύλο αλλά ο νους μας και η καρδιά μας στρέφονται προς τον Χριστό, την Παναγία ή τους Αγίους που εικονίζονται. Η ίδια η εικόνα μας βοηθάει στην επικοινωνία μας αυτή κι όταν την ασπαζόμαστε δε φιλάμε ένα κομμάτι ύλης αλλά προσφέρουμε την προσκύνησή μας στο πρόσωπο που εικονίζεται. Είναι καλή η συνήθεια που έχουν πολλές χριστιανικές οικογένειες να έχουν στο σπίτι τους ένα εικονοστάσι με πολλές εικόνες και κυρίως των αγίων που προστατεύουν την οικογένεια. Και καθένα παιδί ας φροντίσει να έχει στο δωμάτιό του την εικόνα του Αγίου του οποίου έχει το όνομα.
Την Κυριακή αυτή στους ορθόδοξους ναούς γίνεται περιφορά των εικόνων και ακούγεται το παρακάτω απολυτίκιο.

  
Φωτογραφίες από τη σημερινή περιφορά των Αγίων εικόνων στην Αγία Μαύρα:


Α Θ Α Ν Α Τ Ο Ι !!!!!!!!

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΙΔΕΣ

ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑϊΚΟΙ

ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΤΩΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,

ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ
21 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ....


Την άνοιξη άμα δεν την βρεις... την φτιάχνεις....

Οδυσσέας ΕλύτηςΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΣΤΟ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ


   
.....Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στα παιδάκια μας! Σήμερα ήταν άψογα!!!!


Copyright 2009 ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ. All rights reserved.
Bread Machine Reviews | watch free movies online by Blogger Templates